Copyright & Privacy

Copyright

    De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere
    elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale
    auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen,
    communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een
    gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch,
    mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke
    toestemming is verleend door Alu Windows. Enkel voor privé-gebruik mag u een kopie
    maken. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke
    of strafrechtelijke vervolging.

Privacy

    Alu Windows verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw
    persoonsgegevens conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot
    bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
    persoonsgegevens.

Inhoud

    Alu Windows besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website.
    Niettemin garandeert Alu Windows geenszins de juistheid van de informatie die deze site
    bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande
    verwittiging kan gewijzigd worden. In geen geval kan Alu Windows aansprakelijk worden
    gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. In
    geval er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt Alu Windows
    geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.

Diversen

    Elk geschil dat betrekking heeft tot deze website valt onder de Belgische wetgeving.
    In geval van een geschil hebben enkel de rechtbanken van Kortrijk rechtsbevoegdheid.HOME